Beknopte privacyverklaring Chiro Jonathan

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Jonathan, Martinus van Gurplaan 39, 3920 Lommel, privacy@chirojonathan.be. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Meer info vindt u op www.chirojonathan.be/privacy-policy.

Lid worden van Chiro Jonathan betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op www.chiro.be/privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met Chiro Jonathan of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via www.chiro.be/aanvraag-inzagerecht.

Instellingen aanpassen

Wil je je privacy instellingen aanpassen? Toestemmingen van cookies verlenen of intrekken? Klik dan op onderstaande knop.

Privacy voorkeuren

Algemene privacycerklaring Chiro Jonathan

Versie 1.3, laatst gewijzigd op 2019-10-06.

Chiro Jonathan hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Chiro Jonathan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

 • de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.
 • de verwerking beperken tot enkel gegevens die minimaal nodig zijn.
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van leden of hun ouders.
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders te waarborgen.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dat dit nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies…).
 • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als Chiro Jonathan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor Chirojeugd Vlaanderen. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Chiro Jonathan
Martinus van Gurplaan 39
3920 Lommel
privacy@chirojonathan.be
Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
privacy@chiro.be

Chiro Jonathan verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

DoeleindeRechtsgrond
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro JonathanUitvoering overeenkomst
Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werkingUitvoering overeenkomst
Om zo goed mogelijk zorgt te kunnen dragen voor de gezondheid van de ledenUitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheidWettelijke verplichtingen
Voor archiefdoeleindenGerechtvaardigd belang
Om bestellingen te kunnen verwerkenUitvoering overeenkomst
Om de lokalen te kunnen verhurenUitvoering overeenkomst
Om de veiligheid van de hurende groep te kunnen waarborgenWettelijke verplichting

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten
 • Kenmerken eigen aan de Chirowerking: AD-nummer, afdeling, deelname aan de werking, betaling lidgeld, etaling kampinschrijving, functies binnen de groep
 • Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen
 • Kenmerken voor inschrijvingen: gewenste eten kriko, gewenste eten restaurantdag, betaling inschrijvingen

Door uw kind in te schrijven in de Chiro geeft u als ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

Chirojeugd Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

DoeleindeRechtsgrond
16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturenUitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheidWettelijke verplichting
Voor archiefdoeleindenGerechtvaardigd belang
Om zo goed mogelijk zorgt te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werkingUitvoering overeenkomst
Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correcte manier kunnen opvolgenUitvoering overeenkomst
Om de leden te kunnen laten verzekerenUitvoering overeenkomst

Foto’s en filmpjes

Er worden regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt door, of in opdracht van de leiding van Chiro Jonathan. Dit op volgende activiteiten:

 • De startdag
 • Bosspelen
 • Pleinspelen
 • Waterspelen
 • Dorpsspelen
 • Binnenactiviteiten
 • Dag van de Jeugdbeweging
 • Jeugddag
 • Sint Maarten
 • Christus Koning
 • Sinterklaas
 • Kerstfeestje
 • Carwash
 • Restaurantdag
 • Externe activiteiten (wedstrijden, vrijwilligerswerk…)
 • De eindactiviteit
 • Bivak

Deze foto’s en filmpjes kunnen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Uitgaven Chiro Jonathan (onthaalbrochure, bivakboekje, Jonathanneke…)
 • Website’s Chiro Jonathan (www.chirojonathan.be en www.krommedinsdag.be)
 • Sociale Media Chiro Jonathan (Facebook, Instagram…)
 • Uitgaven Stad Lommel (Sjock, Sjockie, Info Lommel, Lommel Leeft brochure…)
 • Website Stad Lommel (www.lommel.be)
 • Sociale Media Stad Lommel (Facebook, Instagram…)
 • Uitgaven Chiro Nationaal (Vlam, Dubbelpunt, postkaarten, brochures…)
 • Website’s Chiro Nationaal (www.chiro.be, www.chirolimburg.be…)
 • Sociale Media Chiro Nationaal (Facebook, Instagram…)

Camerabewaking

De verwerking van de camerabeelden gebeurt volgens de wet van 21 maart 2007. Het doel van de camerabeelden is het voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven en overlast.

De camerabewaking gebeurt op een voor het publiek toegankelijke besloten plaats waarvan de toegang wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk.

De aanwezige bewakingscamera’s zijn van het vaste type. Op de noordelijke, zuidelijke en westelijke gevel van het gebouw bevinden zicht elk twee camera’s die in de tegenovergestelde richting zijn gericht.

Aan beide toegangswegen naar de publiek toegankelijke besloten plaats zijn pictogrammen aangebracht met de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. De camera’s zijn ook aangegeven bij de politiediensten.

De beelden worden ter plaatse verwerkt, op het adres van de verwerkingsverantwoordelijke. De beelden kunnen ook in real time bekeken worden. Dit gebeurt bij het ontvangen van een melding over bewegingsdetectie binnen vooraf ingestelde tijdspannes.

De gefilmde personen kunnen eender welke voorbijganger zijn die een privédoorgang gebruiken gelegen naast de bewaakte plaats. De gegevens die worden bijgehouden van de personen zijn enkel het beeldmateriaal.

Cookies

De website van Chiro Jonathan maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de computer worden opgeslagen om de gebruikservaring op een website te verbeteren.

Chiro Jonathan maakt gebruik van Functionele cookies, welke noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website, en dus niet uitgeschakeld kunnen worden.

Er wordt ook gebruik gemaakt van Analytische cookies, welke niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Deze cookies houden bij welke pagina’s bezocht worden en hoe lang. Met deze gegevens kunnen geen afzonderlijke personen geïdentificeerd worden en worden gebruikt om de website te verbeteren. Deze cookies kunnen uitgeschakeld worden bij de privacy instellingen.

Het laatste type cookies dat gebruikt wordt, zijn Third party cookies. Deze cookies worden uitgegeven door derde partijen waarvan Chiro Jonathan websites laadt binnen de eigen website. Dit om de kalender te kunnen tonen en de opbrengsten van de zonnepanelen weer te kunnen geven. Deze cookies kunnen uitgeschakeld worden bij de privacy instellingen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de hosting van onze website.

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Beeldmateriaal verzameld met bewakingscamera’s worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de politiediensten.

Bewaartermijn

Chiro Jonathan bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

GegevensBewaartermijn
Algemene gegevens leden/oudersTwee jaar tot na het stoppen op Chiro Jonathan
Medische gegevens ledenTot na bivak (het einde van het werkjaar)
Gegevens inschrijvingen krikoTot na kriko
Gegevens inschrijvingen restaurantdagTot na de restaurantdag
Gegevens leidingOnbepaalde duur
Foto’s en filmpjesOnbepaalde duur
Gegevens huurdersTot na volledige afhandeling van de huurovereenkomst
Namen niet gewenste huurder (die in het verleden de regels hebben overtreden)Onbepaalde duur
Beelden camerabewaking3 weken tot maximaal 1 maand

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Voor de ledenadministratie stelt Chirojeugd Vlaanderen een online Groepsadministratieportaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.
 • Iedereen die namens Chiro Jonathan aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg.
 • Gegevens die op papier bijgehouden worden, zoals de medische steekkaarten, houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde leiding toegang toe heeft.
 • Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, inschrijfformulieren… dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Voor de camerabewaking zijn enkele specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen. De recorder van het beeldmateriaal staat op een fysiek afgesloten plaats waartoe enkel de personen belast met de verwerking van de beelden toegang tot hebben. Het systeem is daarnaast ook beveiligd met een wachtwoord, waardoor enkel de personen belast met de verwerking van de beelden realtime beelden kunnen bekijken.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen en omgekeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Chiro Jonathan kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal op de website aangekondigd worden door middel van een popup en gemaild worden naar iedereen in de mailinglijst.